ก ไก่ คำกลอนThis is a featured page

    สารพัด 108 วิธี ท่อง ก เอ๋ย กอไก่ ไม่โดนใจเท่าฉบับ "ประชาช่าง"

ก เอ๋ย ก.ไก่
ข ไข่ ในเล้า
ฃ ฃวด ของเรา
ค ควาย เข้านา (ไถนา)
ฅ ฅน ขึงขัง
ฆ ระฆัง ข้างฝา
ง งู ใจกล้า
จ จาน ใช้ดี
ฉ ฉิ่ง ตีดัง
ช ช้าง วิ่งหนี
ซ โซ่ ล่ามที
ฌ เฌอ คู่กัน
ด เด็ก ต้องนิมนต์
ต เต่า หลังตุง
ญ หญิง โสภา
ฎ ชฎา สวมพลัน
ฏ ปฏัก หุนหัน
ฐ ฐาน เข้ามารอง
ฑ นางมณโฑ หน้าขาว
ฒ ผู้เฒ่า เดินย่อง
ณ เณร ไม่มอง
ถ ถุง แบกขน
ท ทหาร อดทน
ธ ธง คนนิยม
น หนู ขวักไขว่
บ ใบไม้ ทับถม
ป ปลา ตากลม
ผ ผึ้ง ทำรัง
ฝ ฝา ทนทาน
พ พาน วางตั้ง
ฟ ฟัน สะอาดจัง
ภ สำเภา กางใบ
ม ม้า คึกคัก
ย ยักษ์ เขี้ยวใหญ่
ร เรือ พายไป
ล ลิง ไต่ราว
ว แหวน ลงยา
ศ ศาลา เงียบเหงา
ษ ฤาษี หนวดยาว
ส เสือ ดาวคะนอง
ห หีบ ใส่ผ้า
ฬ จุฬา ท่าผยอง
อ อ่าง เนืองนอง
ฮ นกฮูก ตาโต



No user avatar
toraa
Latest page update: made by toraa , Feb 23 2007, 9:39 PM EST (about this update About This Update toraa Edited by toraa

20 words added
1 word deleted

view changes

- complete history)
Keyword tags: None
More Info: links to this page

Anonymous  (Get credit for your thread)


There are no threads for this page.  Be the first to start a new thread.